Monthly Archives: August 2019

Buddhist Heart Sutra Text

MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN GYO Heart Sutra KAN JI ZAI BO SA(TSU) GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Buddhist Heart Sutra Text